ความสามารถโปรแกรม

ความสามารถและฟังก์ชั่นใช้งานโปรแกรม
+  พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ภ.ง.ด. 1ก,  ภ.ง.ด. 2,  ภ.ง.ด. 3,  ภ.ง.ด. 53
+  พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก,  ภ.ง.ด. 2,  ภ.ง.ด. 3,  ภ.ง.ด. 53
+  พิมพ์ใบปะหน้า ภ.ง.ด. 1ก,  ภ.ง.ด. 2,  ภ.ง.ด. 3,  ภ.ง.ด. 53
+  เตรียมเท็กซ์ไฟล์ สำหรับใช้ในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ของสรรพากร เพื่อเตรียมไฟล์ไว้
    อัปโหลดการยื่นภาษีทาง internet  (ยกเว้น ภ.ง.ด. 1ก และ ภ.ง.ด. 2)
+  ใช้บนระบบ network ได้
+  สามารถเลือกใช้แบบฟอร์มการหักได้หลายแบบ ( ตั้งค่า ณ ตอนต้นงวด )
       1.  มีเลขที่ มีลำดับที่
       2.  มีเลขที่ ไม่มีลำดับที่
       3.  ไม่มีเลขที่ ไม่มีลำดับที่
+  ระบบเตือนให้สำรองข้อมูลทุกครั้งก่อนออกจากโปรแกรม เก็บไว้ที่ไหนก็ได้ รวมทั้งเรียกคืน
    ข้อมูลที่สำรองไว้
+  สามารถล้างข้อมูลเก่า ทั้งที่เป็นรายการหัก และรายชื่อผู้ถูกหักได้
+  โปรแกรมจะอนุญาติให้ท่านกรอกข้อมูลได้ตาม บรรทัดที่เกี่ยวข้องกับประเภทการหักภาษี
    เท่านั้น ทำให้ลดความผิดพลาดในการออกหนังสือผิดช่องลงได้
+  เปิดให้กรอก เปอร์เซ็นต์การหักภาษี รวมทั้งจำนวนเงินจ่าย จำนวนเงินหัก ได้เองตามสะดวก
+  สามารถเรียกหนังสือรับรองการหักขึ้นมาแก้ไขได้ตลอดเวลา (ก่อนยื่นภาษี) 
+  สามารถเรียกพิมพ์ย้อนหลัง
+  สามารถนำเข้ารายชื่อผู้ถูกหัก จากไฟล์ Excel ได้ โดยทางเราเป็นผู้ทำให้ แต่ต้องอยู่ในฟอร์แมตของเรา
+  การลบข้อมูลสามารถเลือกการลบแบบ ลบทิ้งเลย หรือเพียงแค่ยกเลิกเอกสาร แต่ยังเก็บไว้ใน
    ฐานข้อมูล รวมทั้งเรียกคืนการยกเลิกข้อมูลกลับคืนมา